เพิ่มแหล่งทรัพยากรประมงในพื้นที่ชายฝั่งทะเล

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการศึกษาความเป็นไปได้ก็จะเริ่มขึ้น แผนแรกของรัฐบาลคือการปลูกป่าชายเลนเพื่อเพิ่มแหล่งทรัพยากรประมงในพื้นที่ชายฝั่งทะเล นอกจากนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาและสวนอุตสาหกรรมยางและน้ำมันปาล์มจะจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในท้องถิ่น นักลงทุนในสำนักงาน ก.ล.ต. จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีและสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เมื่อถามถึงความขัดแย้งจากชุมชนท้องถิ่น Kobsak กล่าวว่ารัฐบาลได้ตอบรับโดยการเลือกโครงการสีเขียว การปลูกป่าชายเลน เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก นอกจากนี้แทนที่จะเป็นท่าเทียบเรือใหม่ที่มีการเสนอใหม่จะมีการปรับปรุงที่อยู่เดิม มร. มณฑกสุดประเสริฐอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่าร่างฉบับแรกของสามจังหวัดอีซีอีเอ ฉะเชิงเทราชลบุรีและระยอง จะแล้วเสร็จในเดือนหน้าและเปิดให้ประชาชนได้ฟัง